CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口

CASSINA 義大利家具進口
551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM,新版的BEAM SOFA SYSTEM帶來更大的深度和更厚的襯墊,以提供更好的舒適度,帶點捲曲的滾邊縫線及更明顯的皺褶設計讓沙發顯得優雅也突顯設計上的小巧思。

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  

鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

上海聯絡辦事處
毛仲蒝(Jones Mao) 
手機 18616365168
電郵 854705513@qq.com  

CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口

CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口

CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口

CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口

CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口

CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口

CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口

CASSINA 義大利家具進口 - 551 SUPER BEAM SOFA SYSTEM 沙發進口


預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  

鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

上海聯絡辦事處
毛仲蒝(Jones Mao) 
手機 18616365168
電郵 854705513@qq.com  
Comments