MOROSO 義大利進口品牌- DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO,以強烈設計感為名的義大利品牌,作品總是帶有一點超現實的魔幻感~
以高低不同的軟墊做出多種型狀的沙發單椅,帶有都市叢林的錯覺。

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

上海聯絡辦事處
毛仲蒝(Jones Mao) 
手機 18616365168
電郵 854705513@qq.com

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM

MOROSO - DO-LO-REZ SOFA SYSTEM


預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

上海聯絡辦事處
毛仲蒝(Jones Mao) 
手機 18616365168
電郵 854705513@qq.com
Comments